Category Archives: USA

Lars Wollebekk taken to court by Danish parents

Lars Wollebekk is the owner of Language Education (Aspect), Denmark and Speak High School, Denmark. In Denmark and Finland exchange student travels are equated with package tours. After all is said and done, that is exactly what these trips are. The exchange organizations arrange the flight, housing (host-parents), a guide (local representative) and activities (school and travels). The Danish newspaper, BT, wrote a great piece covering the process the exchange student family has gone through: from signing the contract until the judgement was passed in Østre Landsrets.

“Det var den 13. november 2013. Kristian var blevet sendt hjem fra et udvekslingsophold i USA mere end et halvt år før tid efter kun to måneders ophold……

»Han blev meget nedtrykt og lukkede sig meget inde i sig selv. Han følte, han havde svigtet, men også at der ikke var blevet lyttet til ham. Det tog ham over to år at komme nogenlunde på fode igen,« siger Jesper Hjorth til BT.

Men allerede kort efter, at sønnen kom hjem i utide, begyndte Jesper Hjorth at undre sig. Hvorfor fik de som forældre ikke noget at vide om problemerne, før sagen allerede var eskaleret? Og hvorfor blev Kristian sendt hjem af udvekslingsbureauet Language Education Danmark uden at have fået de foregående advarsler som deres regler ellers foreskrev?

Jesper Hjorth var også uforstående overfor, at Kristian endte hos en mormonfamilie i Utah, selvom forældrene flere gange gennem hele forløbet havde krævet, at sønnen netop ikke fik en værtsfamilie med den trosretning.

Splittede familien

Nu har Jesper Hjorth efter en lang og opslidende kamp gennem mere end tre et halvt år fået Østre Landsrets ord for, at udvekslingsbureauet Language Education Danmark forbrød sig mod deres egne regler og procedure, da de sendte Kristian hjem. Dels havde han ikke modtaget nok advarsler, før bureauet skred til hjemsendelse, og dels fandt retten ikke beviser for, at det ifølge loven i Utah er ulovligt at se pornografi…….

Pakkerejse-ankenævnet dømte til familien Hjorths fordel, men ankesagen ved Retten i Lyngby vandt Language Education Danmark, før Østre Landsret i april slog fast, at bureauet havde forbrudt sig mod deres egne regler i forbindelse med hjemsendelsen…..

‘Blev udsat for psykisk pres’

Under retssagen kom det frem, hvad der skete i Utah i tiden op til at Kristian pludselig fik en returbillet til Danmark. Og det er oplysninger, som chokerede Jesper Hjorth dybt.

Efter at Kristian var blevet taget i at kigge på Side 9-piger på sin egen computer hjemme hos værtsfamilien i Stansbury, Utah, hev koordinatoren fra Education Danmarks amerikanske samarbejdspartner Aspect High School pludselig fat i ham.

BT er i besiddelse af en udskrift af den omkring 30 minutter lange samtale, hvor Kristian blandt andet blev spurgt ind til sin barndom, mentale tilstand og om han havde et pornografi-problem. Kristians svar fik koordinatoren til at konkludere, at den 17-årige danske dreng burde tage til lægen, så han kunne henstilles til en psykiater.

Som sagt så gjort. På Kristians 18 års fødselsdag tog værtsfamilien ham med til lægen. I retten bevidnede Kristians amerikanske værtsmor, at det var Language Education Danmarks partner i USA, Aspect, som bad hende tage det skridt.

»Det fortæller noget om det psykiske pres, junior har været udsat for derovre,« siger Jesper Hjorth.

Han og Kristians mor hørte først om samtalen med Aspects koordinator og lægekonsultationen, da sagen kom for Pakkerejse-ankenævnet i efteråret 2014, selvom Language Education Danmark var blevet informeret, allerede mens det stod på.

Lægen i Utah konstaterede, at Kristian var lidt bedrøvet på grund af tilvænningen til livet så langt væk hjemmefra, men at han ellers var en ganske normal teenager. For en sikkerheds skyld henstillede lægen dog Kristian til en psykiater, fremgår det af lægeerklæringen, som BT er i besiddelse af. Muligheden for medicinering mod depression blev endda diskuteret.

»Jeg er meget chokeret over, at det her overhovedet kunne ske uden vores samtykke – og at vi ikke engang fik noget at vide om det,« siger Jesper Hjorth.

Men Kristian nåede aldrig at tale med en amerikansk psykiater. For en uge senere blev han uden yderligere varsel sendt hjem til Danmark.

Mentale problemer som undskyldning for hjemsendelser?

I Education Danmarks regelsæt står der, at det er hjemsendelsesgrund, hvis ’den studerendes fysiske eller mentale helbred er i fare.’ Jesper Hjorth sidder med en fornemmelse af, at netop den formulering var årsagen til, at Aspect pressede på for at få Kristian til lægen.

»Jeg tror, de bruger det som undskyldning til at få unge sendt hjem, hvis der opstår problemer,« siger Jesper Hjorth.

Han påpeger, at en norsk pige, som døjede med hovedpine efter at have pådraget sig hjernerystelse i en motorcykelulykke, pludselig fik konstateret depression af en læge, som Language Education Danmarks samarbejdspartner Aspect havde sendt hende til. Kort efter blev hun sendt hjem på baggrund af bekymring for hendes mentale tilstand.

BT har forelagt Jesper Hjorts kritik for Language Education Danmarks direktør Lars Wollebekk, men han ønsker ikke at kommentere den. Men i retten lod han forstå, at det ikke er ’sædvanligt, at en student hjemsendes på grund af mentale problemer, men hvis sådanne problemer opstår, må man reagere på det.’

Det fremgår af Østre Landsrets dombog fra retssagen.

Pas på bureauernes fælder

Ovenpå sine og Kristians oplevelser med Language Education Danmark har Jesper Hjorth en klar opfordring til de mange danske forældre, som overvejer et udvekslingsophold til deres børn:

»Jeg vil ikke anbefale andre at sende deres børn på udvekslingsophold.«

Jesper Hjorth savner kontrol med bureauerne fra myndighedernes side og mener også, at forældrene burde have mere indflydelse på, hvilken værtsfamilie deres barn havner hos…..

Language Education Danmark blev af Østre Landsret dømt til at tilbagebetale Jesper Hjorth 40.000 kroner, svarende til prisen for den del af Kristians udvekslingsophold, som sønnen på grund af hjemsendelsen gik glip af. Men på grund af nogle tidligere udtalelser til medierne om Language Education Danmark i sagen blev Jesper Hjorth sideløbende dømt til at betale Language Education Danmark 20.000 kroner i injurier. Derfor ender den samlede tilbagebetaling til Jesper Hjorth på 20.000 kroner.

Derudover skal udvekslingsbureauet betale Jesper Hjorths sagsomkostninger på 25.000 kroner. Ifølge Jesper Hjorth dækker det dog på ingen måde de advokatudgifter, han har haft i løbet af de tre et halvt år, sagen har kørt.

»Jeg undrer mig over, at jeg efter at have fået rettens ord for, at hjemsendelsen var i strid med reglerne, skal stå tilbage med et underskud på næsten 100.000 kroner på at have kørt sagen,« siger Jesper Hjorth…..”

The entire article is found BT’s website.


Translation to English:

Something was the matter. Jesper Hjorth could see it right away when he saw his 18-year-old son Kristian for the first time in three months. Kristian had been looking forward to living one of his dreams. Instead, it became a terrible – and several years long – nightmare, both for him and the rest of the family.

It was November 13, 2013. Kristian was sent home from an exchange stay in the United States after only two months stay, more than half a year before time. He was embarrased, depressed and the feeling of having failed shone from the young man.

During the exchange in a Mormon family in the state of Utah, Jesper Hjorth’s son had watched Page 9 girls, although the rules stated he could not watch pornography. Therefore he was sent back to Denmark in disgrace. Even the parents were disappointed with Kristian’s behavior.

“He was very depressed and became introverted. He felt he had failed but also that he had not been listened to. It took him two years to recover, “says Jesper Hjorth to BT.

After his son had been home for a while, Jesper Hjorth started to wonder. Why did they, as parents, not know anything about the issues before the case escalated? And why was Kristian sent home by the exchange agency Language Education Denmark without getting the prerequisite warnings?

Nor did Jesper Hjorth understand why Kristian was placed with a Mormon family in Utah, in spite of the parents having repeatedly stated that their son was not to be placed with a  family of that faith.

Now, after a long and difficult struggle, and more than three and a half years, Jesper Hjorth has finally received judgement from Østre Landsret that Language Education Denmark  broke  their own rules and procedures when they sent Kristian home. First of all, he had not received enough warnings before repatriation, and secondly, the court found no evidence that watching pornography in Utah is illegal.

“This matter has split our family apart. I’ve felt really, really bad for a long time, and spent several years getting justice for my son. It has affected my family a great deal, “says Jesper Hjorth, after the Østre Landsret settled the case and sentenced Language Education Denmark to repay the family 20,000 kroner.

Pakkerejse-ankenævnet had previously passed sentence in favour of the Hjorth family, but the appeal case by the Court in Lyngby favoured Language Education Denmark, and then finally Østre Landsret found in April that the agency had violated their own rules in connection with the return.

“We were incredibly happy that judgement had finally fallen. Junior is happy that he now has the word of the court that the return was not his fault. This was the end of a three and a half years nightmare for our entire family and of course our son, “continues Jesper Hjorth.

BT has been trying to get a comment from Language Education Denmark’s director Lars Wollebekk, but he has not wanted to comment. In an email, the exchange organizantion’s attorney, Thomas Donatzky, says that Language Education Denmark is “happy with the verdict, and that it has been noted and followed”. He notes that the bureau lost the case because they could not prove that Kristian had received enough warnings before repatriation – not because Language Education Denmark was not entitled to repatriate Kristian on the basis of breach of the rules.

‘Was exposed to mental pressure’

The trial revealed what happened in Utah previous to Kristian suddenly getting a return ticket to Denmark. This is information that shocked Jesper Hjorth deeply.

After Kristian had been caught looking at page 9 girls on his own computer at home with the host family in Stansbury, Utah, the coordinator of Education Denmark’s American partner Aspect High School suddenly took charge of him.

BT is in possession of a printout of an approximately 30-minute interview, where Kristian, among other things, was asked about his childhood, mental state and if he had a pornography problem. Kristian’s answers led the coordinator to conclude that the 17-year-old Danish boy should go to a doctor so he could be referred to a psychiatrist.

As said so done. On Kristians 18th birthday, the host family took him to the doctor. In court, Khristian’s US host mother stated that it was Language Education Denmark’s partner in the United States, Aspect, who asked her to go to that step.

“This says something about the psychological pressure that the junior has been exposed to over there,” says Jesper Hjorth.

He and Kristian’s mother first heard about the conversations with Aspect’s coordinator and the doctor’s consultation when the case came up at the Pakkerejse-ankenævnet in the autumn 2014, even though Language Education Denmark had been informed at the time this was going on.

The doctor in Utah found that Kristian was a little sad because of the cultural adjustments so far away from home, but that he was otherwise a normal teenager. Just in case, the doctor referred Kristian to a psychiatrist according to the medical certificate that BT possesses. The possibility of medication against depression was even discussed.

“I am deeply shocked that this could happen at all without our consent – and that we did not even know anything about it,” says Jesper Hjorth.

But Kristian never got to speak with an American psychiatrist. Without further notice, he was sent home to Denmark a week later.

Mental problems as an excuse for repatriation?

Education Denmark’s rules state that the student’s physical or mental health is at risk is one reason for repatriation. ‘Jesper Hjorth feels this wording was the reason Aspect pushed for a doctor’s appointment for Kristian. “I think they use it as an excuse to repatriate young people if problems arise,” says Jesper Hjorth.

He points out the Norwegian girl who suffered from a headache as a result of a concussion from a motorcycle accident, out of the blue was diagnosed with depression by a doctor that Language Education Denmark’s partner Aspect sent her to. Shortly after, she was sent home on the grounds of concern for her mental condition.

BT has submitted Jesper Hjort’s criticism to Language Education Denmark’s director Lars Wollebekk, but he does not want to comment on them. But in court, he said that it is unusual for a student to be repatriated due to mental problems, but if such problems arise, one has to react. ‘

As shown in Østre Landsret’s judgement journal from the trial.

Watch out for the traps of the agencies

Due to his and Kristian’s experiences with Language Education Denmark, Jesper Hjorth has this advice for the many Danish parents who are considering an exchange stay for their child:

“I do not recommend that others send their children on an exchange.”

Jesper Hjorth wants more control of the agencies by the authorities and also believes that the parents should have a greater influence on the host family to which their children are sent.

“The agreement you sign is the agency’s agreement. It is formulated by the agency. I recommend that parents request a parallel agreement in which the agency is legally required to inform in writing about any problems during the stay as soon as they arise and how they will be handled. This allows parents to take action immediately if problems arise, “says Jesper Hjorth, adding:

“After all, you can’t expect the young person to contact mom and dad if there are problems.”

Language Education Denmark was sentenced by Østre Landsret to repay Jesper Hjorth NOK 40,000, corresponding to the price of the part of Kristian’s exchange stay that his son missed because of repatriation. However, due to previous statements to the media about Language Education Denmark about the case, Jesper Hjorth was sentenced to pay Language Education Denmark $ 20,000 in damages. Therefore, the total repayment to Jesper Hjorth is DKR 20,000.

In addition, the exchange agency must pay Jesper Hjorth’s legal costs of 25,000 kroner. According to Jesper Hjorth, however, this does not begin to cover actual legal expenses he has incurred during the three and a half years the case has been going on.

“I find it strange that after receiving the court’s judgement that the return was in violation of the rules, I am left with a loss of almost 100,000 kroner due to keeping the case going,” says Jesper Hjorth.

The editor is informed about Jesper Hjorth’s son’s real name.

Advertisements

Japanese exchange student finds her host-parents dead

There are situations that no exchange student should need to face. Finding host-parents who have died in a murder-suicide crime is obviously one of those. Exchange organizations often deny any responsibility in cases like this. In this case, the domestic turbulence seems to have been an ongoing problem. What happened during the background check? Carol Hopkins at The Oakland Press reported on the findings in this case April 2, 2016.

Pictured is the home on Kelsey Boulevard where an Orion Township couple was found dead in a suspected murder-suicide. Carol Hopkins-The Oakland Press
Pictured is the home on Kelsey Boulevard where an Orion Township couple was found dead in a suspected murder-suicide. Carol Hopkins-The Oakland Press

Mark and Maria-Aurora Renusch were found inside the home, dead from fatal gunshot wounds in what Oakland County Sheriff’s deputies are calling murder-suicide.

The Oakland County Medical Examiner’s Office confirmed the names…..

A 17-year-old Japanese exchange student who lived at the home found the couple dead, authorities said. Both the man and the woman suffered fatal gunshot wounds.

The girl, who was uninjured, told investigators she heard the couple arguing Thursday night — a situation that had happened before, she told officials…..

Schüleraustausch in den USA “Das echte Amerika ist der reinste Albtraum”

  1. Juli 2017, 18:52 | Von Christian Gschwendtner

Viele Schüler träumen von einem Jahr in den USA. Doch Rückkehrer berichten auch Horror-Geschichten: Unterbringung bei einer Schwerkranken, winzige Zimmer oder Mäuse am Bett. Nur Einzelfälle?

Für Lennard Weber gibt es zwei Amerikas. Eins, das er aus Youtube-Videos kennt. Und eins, das er selbst gesehen hat. Er sagt: “Das echte Amerika ist der reinste Albtraum.” Im August 2016 fliegt er rüber. Ein 16-Jähriger aus Jena, der an einem Highschool-Austausch teilnimmt, wie etwa 6000 deutsche Schüler jedes Jahr. Sie bewerben sich bei einer deutschen Organisation. Im Idealfall werden sie genommen, eine amerikanische Partnerorganisation vermittelt die Gastfamilie. Los geht’s. Doch nicht immer sind die Gastfamilien so, wie die …

The rest is found on SZ.de

Ernest Arnold arrested for sexual abuse

Yet another case sexual abuse in Florida. This time in Altamonte Springs. The Seminole County Sheriff’s Office released a statement saying that Ernest Arnold had been charged with two counts of Lewd and Lascivious Behavior with a minor.

Deputies said the allegations came about after a teenage foreign-exchange student told authorities her host father had sexual contact with her on two separate occasions.

Investigators said Ernest Alfred, 32, and his girlfriend are hosting the exchange students for four weeks this summer. (WFTV9ABC)

I’m glad exchange students and language students who travel to the US are starting to report their abuse to the police. Media is also doing a great job of reporting these cases. That is the only way CSFES finds out about many of them. Once we do, CSFES contacts the police to see if there is anything we can do for the police or the exchange-/language student.

Dale and wife arrested for sexual abuse

Miami Herald’s David Ovalle and Kyra Gurney did an outstanding job in their July 07, 2017, article in describing sexual grooming. Dale Leary and his wife Claudia Leary hosted female exchange students in their home in 8531 Sw 185 Terrace, Cutler Bay, Florida, for several years. The exchange organization was CCI Greenheart. Dale Leary divorced Claudia so he could marry their exchange student. Claudia lived with Dale until she and Dale tried to kill themselves.

The police believe there are many more victims of the couple. If you, or someone you know, lived with Dale and Claudia Leary in Cutler Bay, Florida, please do not hesitate to contact the police at Miami-Dade Crime Stoppers at 305-471-TIP. Some tips are subject to a $1,000 reward.

Dale Leary and Marta San Jose Aranda. From San Jose Aranda’s public FB page. Edited to show only the couple.

Dale Leary died of apparent suicide this week as investigators widened a probe into the middle-aged marketing and tech executive’s relations with a string of young female foreign-exchange students he hosted in his Cutler Bay home.

He had married one student from Spain just after she turned 18 then, detectives believe, coaxed his new wife into luring her even younger teenage relative across the Atlantic into a web of sex acts and porn. It all happened while his longtime first wife, a Miami-Dade schools administrator, remained living in the home.

… Detectives believe there might be numerous victims and are asking them to come forward.

… Detectives are now trying to figure out whether Leary’s ex-wife, Miami-Dade schools administrator Claudia Leary, 47, participated in or aided in the sexual abuse of any students.

… the investigation has also turned to Chicago-based CCI Greenheart, a nonprofit that cleared students to live with the Learys — even though Dale Leary had a felony conviction for sexually assaulting a woman in Coral Gables in 1985. So far, authorities in Miami-Dade have not gotten a response from a subpoena sent for records from CCI…

From all appearances, Dale and Claudia Leary seemed the ideal hosts for international exchange students.

She was a longtime Miami-Dade schools administrator, he an advertising and tech consultant claiming Fortune 500 companies as clients. Together, they lived in a large four-bedroom house with a manicured lawn in a leafy Cutler Bay neighborhood.

They began hosting Marta San Jose when she was a 16-year-old high school student. She attended Palmetto High. Miami-Dade Police said that after San Jose completed her junior year of high school in 2013, she and Leary flew to Spain to ask her parents to allow her to stay in Miami for her senior year. They agreed.

… Before San Jose’s senior year was done, records show, Leary divorced Claudia and married the teen — just days after she turned 18.

Not long after, San Jose began coming to Leary’s office every day purporting to be an intern, while Claudia remained in their lives, one former co-worker told the Herald. He said no one knew the two had divorced or that Leary had married his visiting student.

Back in Spain, police said, San Jose’s parents had no clue the two had become lovers. The couple later persuaded the parents to allow her sister, 14 at the time, to come visit Miami, too. The younger girl did not come to the U.S. as part of a CCI Greenheart program, the company said.

Leary and San Jose began “manipulating” the underage girl into believing she had been sexually abused by her parents, something that hadn’t actually happened.

San Jose’s relative, now 16, told police the two began to have sex in front of her and asked her to let Leary perform sex acts on her, saying it would help her deal with being a sex-abuse victim. They convinced her to join them in sex acts more than seven times. Another time, the sister told police, they plied her with alcohol before shooting photos of her only in high heels.

The girl later returned to Spain and repeated the abuse allegations against her own parents to authorities there, leading to their arrest. The charges were unfounded and dropped.

Miami-Dade detectives last month arrested San Jose and Leary on charges of lewd and lascivious conduct with a child under 16, possession of child pornography, engaging in a sexual act with a familial child and contributing to the delinquency of a child. Detectives seized an array of computers, hard drives, iPhones, cameras, two journals and 11 documents and five folders pertaining to the foreign-exchange students and programs, according to search warrants filed in court.

San Jose remains jailed, in part because she is unable to post bail because she has nowhere to stay. “We’re looking into all aspects of this case, and showing prosecutors that she may be a victim as well,” said Jorge Viera, her defense lawyer.

… a family friend called 911 after finding Leary’s running car in the back of his Cutler Bay house, a hose running from the muffler to the window, sealed with duct taped. Inside the rear passenger area was Dale and Claudia Leary.

Paramedics could not save Dale, while Claudia was rushed to Jackson South Hospital. She remains hospitalized and is expected to survive. Suicide notes were found in the car and house.

With Dale Leary dead, the criminal investigation has shifted to Claudia, an administrator based at the J.R.E. Lee Education Center in South Miami. …

Between January 2010 and October 2011, the State Department received reports that 118 exchange students had been the victims of sexual abuse or harassment, according to a 2012 report from the department’s Inspector General, the most recent data publicly available.

… The Inspector General has pushed, with limited success, to improve background checks for potential hosts.

Leary’s public record, it seems, would have raised an immediate red flag. He was convicted in 1986 of breaking into a home and tying up a woman, sexually assaulting her at gunpoint. Records of his conviction are easily accessible through a $24 Florida Department of Law Enforcement criminal-background search and via Miami-Dade online court records.

CCI Greenheart said hosts get in-person, in-home visits from program coordinators who “regularly communicate with our students to ensure their experience is consistent with our standards.” The hosts are also subjected to “independent third-party background checks.” CCI Greenheart would not identify the company it uses to do background checks.

… Contacted on Thursday, the State Department said it needed more time to answer questions about requiring FBI-based fingerprint searches for host families. A spokesman said in an email that the department monitors exchange programs to ensure they follow existing federal regulations.

You can read the entire article at the Miami Herald

2017: Fransico Sousa, wrongfully accused, received settlement

Gary Warth with the San Diego Union Tribune reports the settlement between San Diego State University and Francisco Sousa.

….. Francisco Sousa was a 20-year-old foreign exchange student from Portugal when he was arrested by SDSU police Dec. 9, 2014, and charged with sexually assaulting and imprisoning a woman near campus. ….

Sousa denied the accusations and the charges were dropped in January 2015, but the school would not lift the suspension. He sued SDSU that April to demand information about the accusation against him, ….

The school lifted the suspension against him that September, and Sousa later sued for monetary damages and to seek an apology from SDSU for sending a campus-wide e-mail announcing his arrest.

Besides the monetary award, the settlement changes the record of his arrest to a police detention, and the school has agreed to additional training for employees who investigate sexual assault claims.

Specifically, the settlement states three employees would be sent to a Civil Rights Investigator Training and Certification course or a similar training program.

Another settlement agreement refers to the Clery Act, a federal law that relates to crime reporting, security and the prevention of and response to sexual assaults at publicly funded colleges and universities. The settlement will result in the school’s Clery director and campus police participating in a webinar about “timely warning notices and immediate notifications.” …..

“My main objective was to vindicate my name.” …

Sousa had worried that the arrest and suspension would prevent him from getting a job, which was one of the reasons why he continued to fight the school to clear his name.

Lombardo said he had asked campus police to change Sousa’s arrest record to a detention, which iscommon after charges are dropped, but they refused. …..

The entire article can be read at San Diego Union Tribune

 

 

Joshua Perez accused of sexual battery and exposing himself

In the below article, Kiri Blakeley of Daily Mail writes about the January 2, 2017 arrest of Joshua Perez, age 28, at Valencia Flores Apartments in Orlando, Florida. Perez was charged with Sexual Battery and Exposure Of Sexual Organs. Florez admitted to having sex with one of the girls several times, but claimed it was consensual. The abuse came to light when he exposed himself to the other victim.

Joshua Perez, 28, of Orlando was charged with sexual abuse in connection with two foreign exchange students 
Joshua Perez, 28

… Joshua Perez, 28, of Orlando, Florida, is facing charges after being accused of forcing an exchange student to have sex with him multiple times while she was living with him.

He is also accused of exposing his genitals to another foreign exchange student.

Both victims were reportedly from Vietnam…

Perez faced a judge Tuesday … Perez, above, bailed out of jail on Tuesday night …

The entire article can be read at Daily Mail

Name: Joshua Perez, Orlando, FL 32825
Booking #: 17000171, Race: White, Gender: Male, Ethnicity: Hispanic, Age: 28, Cell: BRC-MBF-NA
Case: 482017CF00070AO, Orange County Sheriff Office
794.011(5) Felony/Second Degree: Sexual Battery – Not Likely to Cause Injury
800.03 Misdemeanor/First Degree: Exposure of Sexual Organs