Tag Archives: #HelsinginKäräjäoikeudessa

2014 Dec 23: Oikeus: Vaihto-oppilas kotiutettiin Kanadasta väärin perustein / Student wrongly sent home from Canada (Finnish)

Rikos Julkaistu 23.12.2014 21:50

Helsingin käräjäoikeus

Kanadassa vaihto-oppilaana ollut opiskelija haki Helsingin käräjäoikeudessa korvauksia pilalle menneestä, etukäteen maksetusta lukuvuodesta hieman yli 10 000 euroa. Oikeus katsoikin, että 17-vuotias tyttö kotiutettiin Kanadasta väärin perustein, mutta korvaukset olivat puolet vaaditusta.

17-vuotias tyttö lähti ranskankieliseen Kanadaan syksyllä 2011 STS Kielimatkat Oy:n kautta.

Tyttö oli ennen matkaa ilmoittanut olevansa allerginen kissoille, koirille ja siitepölylle. Käsityksensä mukaan hän joutui matkalla erittäin allergisoiviin olosuhteisiin.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Perheen piti olla ranskankielinen, mutta sellaista ei löytynyt. Tyttö joutui yksinasuvan 62-vuotiaan jamaikalaissyntyinen naisen luokse.

Tytön mukaan asunto oli täysin siivoton ja sotkuinen. Kaksikon välit tulehtuivat, kun 17-vuotias ja hänen vanhempansa ryhtyivät selvittämään epäilyä emännän marihuanan käytöstä. Tämä osoittautui sittemmin vääräksi.

Tyttö päätyi uuteen perheeseen, jossa oli kaksi koiraa. Lopulta STS Kielimatkat päätti tammikuussa 2012 kotiuttaa tytön.

Tapauksesta kerrottiin myös Ylen MOT-ohjelmassa lokakuussa 2013.

STS: Väärää tietoa

STS:n mukaan tyttö oli antanut puutteellisia tietoja allergioistaan ja jos yritys olisi tiennyt totuuden, häntä ei olisi otettu vaihto-ohjelmaan.

Uudessa paikassa tyttö oli ilmoittanut olevansa allerginen myös tomaatille. STS oli saanut myös tietää, että tyttö oli saanut oireita huonepölystä.

STS tiedusteli tilanteesta tytön vanhemmilta, joiden mukaan allergiaoireet olivat sen verran vakavia, että tytöllä oli mukanaan epipen-kynä varmuuden vuoksi. Tässä vaiheessa STS keskeytti matkan. Tyttö palasi suomeen tammikuussa 2012.

“Uutta perhettä ei löytynyt”

Tytön käsityksen mukaan keskeyttämisen taustalla oli se, että STS ei kyennyt löytämään sijoitusperhettä. Tyttö oli joulun alla saanut tietää kakkosperheen äidiltä, ettei perhe pysty pitämään häntä enää tammikuun jälkeen. Kotimatkasta kerrottiin vain kaksi päivää ennen lentoa.

STS totesi, että allergisille on ylipäätään erittäin vaikea löytää isäntäperhettä Kanadassa. STS:n mukaan moniallergisuuden paljastuttua, tyttöä ei olisi pystytty ”myymään” mihinkään perheeseen. Kotimatkasta kerrottiin tytölle myöhään, jottei tämä karkaisi, kuten oli joskus käynyt.

Väärät perusteet kotiuttaa

Käräjäoikeus katsoi, että tyttö oli antanut riittävät terveystiedot ennen matkaa, vaikka ne olivat jossain määrin puutteellisia. Allergiat olivat STS:n tiedossa. Oikeus totesi myös, että tytön palauttaminen Suomeen tehtiin perusteetta. STS:llä ei siis ollut oikeutta keskeyttää vaihto-oppilasvuotta.

Käräjäoikeus lausui kuitenkin, että koko matka ei mennyt hukkaan, koska tyttö oli ollut Kanadassa 5 kuukautta eli yhden lukukauden. Hinnanalennusta ei hyväksytty ensimmäisen perheen asunnon väitetystä epäsiisteydestä, koska siitä ei ollut näyttöä.

Oikeus arvosteli sitä, että kolmatta perhettä ei edes yritetty löytää.

Käräjäoikeus päätyi siihen, että STS Kielimatkojen on palautettava tytölle 5000 euroa.

Koska STS oli jo tammikuussa 2013 ja uudestaan jutun valmisteluistunnossa tarjoutunut sopimaan asian ja palauttamaan tytölle 5000 euroa, käräjäoikeus totesi, että molemmat saavat itse maksaa oikeudenkäyntikulunsa.


Jarkko Sipilä | jarkko.sipila(at)mtv.fi | @sipilamtv3


Google translation of the article:
Canadian exchange student was a student applied for the Helsinki District Court for compensation out of a ruined, paid in advance of the academic year to just over 10 000 euros. Court ruled that the 17-year-old girl was discharged from Canada wrongly, but the claims were half required.

17-year-old girl went to French-speaking Canada in the autumn of 2011 STS Language Oy.

The girl was before the trip expressed its allergic to cats, dogs and pollen. View, he was on the way very allergenic conditions.
Advertisement (news continued below)

The family was supposed to be in French, but could not be found. The girl was forced to living alone 62-year-old Jamaican woman to him.

According to the girl’s apartment was absolutely filthy and messy. The duo intervals inflamed, when the 17-year-old and his parents began to explore the wife of suspected marijuana use. This turned out later to be false.

The girl ended up being a new family with two dogs. In the end, STS Language Schools decided in January 2012 to withdraw the girl.

The case was also told YLE MOT program in October 2013.
STS: Incorrect

STS, the girl had given incomplete information about allergies and if the company had known the truth, he would not have been an exchange program.

The new location, the girl had expressed its allergic to tomatoes. STS had also learned that the girl had symptoms of indoor dust.

STS inquired about the situation of the girl’s parents, according to which the allergy symptoms were so severe that she had with the EpiPen pen just in case. At this point, the STS cut the trip. The girl returned to Finland in January 2012.
The new family was not found”

The girl’s view of the suspension in the background was the fact that STS was not able to find the position of the family. The girl was just before Christmas got to know the family right from the mother that the family can not keep her anymore after january. The trip home was reported just two days before the flight.

STS stated that the anti-allergy is generally very difficult to find a host family in Canada. STS: According to moniallergisuuden had been discovered, the girl would not be able to sell” to any family. The trip home was told the girl late, so as not to break out of this, as was sometimes the case.

Incorrect criteria to repatriate

The district court found that the girl had given adequate health information before the trip, even though they were somewhat incomplete. Allergies were STS known. The Court noted, also, that the girl’s restoration to Finland was unjustified. STS was therefore not entitled to suspend the exchange student years.

The District Court stated, however, that the whole trip did not go to waste, because the girl had been in Canada five months, ie one semester. The price reduction is not approved for the first family residence of the alleged untidiness, since it was not evidence.

Legal criticized the fact that the third family does not even attempt to find.

The District Court concluded that the STS exchange trips must be returned to her 5000 euros.

Since the STS was already in January 2013, and again the story a preliminary hearing, offered to fit the case and return the girl to EUR 5000, the District Court found that both are self-pay costs.

Jarkko Sipilä

jarkko.sipila (at) mtv.fi

@ sipilamtv3